dimecres, 5 de desembre de 2012

ASSEMBLEA GENERAL . DIMECRES A LES 19

ENS TIREN.
DESALLOTJAMENT A PARTIR DEL DIA 13
QUÈ FEM?
FUTUR DE CALAVAGA?

dimarts, 4 de desembre de 2012

cinema i okupació


Assemblea dimecres dia 5 desembre a les 19 hores

L´anterior assemblea va convocar la pròxima per al dimecres dia 5 de desembre a les 19 hores.

Proposta de punts del dia.

  1. Lectura i aprovació acta anterior.
  2. Resolució UPV publicada al DOGV.
  3. Organització. Grups de treball. 
  4. Noves propostes de tallers i activitats.
  5. Altres

resolució UPV sobre Ca La Vaga en el DOGV


Universitat Politècnica de València 

Resolució de 30 de novembre de 2012, del rector de la
Universitat Politècnica de València, per la qual s’efectua
el requeriment de desallotjament de l’immoble propietat
d’aquesta Universitat Politècnica a l’avinguda de Vicente
Blasco Ibáñez, número 21, de la ciutat de València
[2012/11125]

Resolución de 30 de noviembre de 2012, del rector de la
Universitat Politècnica de València, por la que se efectúa
el requerimiento de desalojo del inmueble propiedad
de esta Universitat Politècnica de València en la avenida
Vicente Blasco Ibáñez, número 21, de la ciudad de Valencia.
[2012/11125]

Mitjançant la Resolució d’aquest Rectorat, de 13 de novembre
de 2012, es va obrir un expedient administratiu per a recuperar
la possessió de l’immoble situat a l’avinguda de Vicente Blasco
Ibáñez, número 21, de València, amb número de referència cadastral
7234709YJ277C0001AP, la propietat del qual és de la Universitat Politècnica
de València, prenent com a base el que estableix el Reial Decret
2633/1985, de 20 de novembre, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana
de serveis de l’Administració de l’Estat en matèria d’universitats, atesa
la situació d’ocupació per la força d’aquest sense títol jurídic per a això
per un col·lectiu de persones des del dia 12 de novembre de 2012 i sense
que s’haja desallotjat voluntàriament per aquestes.
Prenent en consideració que l’immoble, d’acord amb a un estudi
encarregat per la Universitat, presenta danys estructurals greus que
poden suposar riscos per a les persones que n’aconsellen la clausura,
com havia sigut acordat per la Universitat.
Prenent en consideració que l’article 23 de la Llei 14/2003, de 10
d’abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, d’aplicació a aquesta
Universitat, en virtut de l’article 6 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la
Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià, habilita
la possibilitat de recuperar per si mateixa la possessió dins del termini
d’un any a comptar des de l’endemà de la data en què s’ha produït la
usurpació.
Prenent en consideració el procediment establit en l’article 56 de la
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques, d’aplicació supletòria a la Universitat.
Prenent en consideració que no ha sigut possible una identificació
concreta de persones o cap col·lectiu que hagen sigut promotors
de la usurpació del bé, la notificació del requeriment per al desallotjament
s’ha de realitzar conforme al que disposa l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú mitjançant edictes.
Per tot això, aquest Rectorat, fent ús de les atribucions que li confereix
l’article 35 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de València,
aprovats pel Decret 182/2011, de 25 de novembre, del Consell, acorda:
Primer
Requerir els ocupants de l’immoble situat a l’avinguda de Vicente
Blasco Ibáñez, número 21, de València, amb número de referència
cadastral 7234709YJ277C0001AP, la propietat del qual és de la Universitat
Politècnica de València, perquè el desallotgen com més prompte
millor.
Segon
Concedir un termini de vuit dies a comptar des del mateix dia de
publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana perquè s’efectuen al·legacions en el present procediment per
part dels ocupants de l’edifici, i indicar-los que si transcorregut aquest
termini no es produeix el desallotjament, la Universitat Politècnica de
València adoptarà totes les mesures que siguen necessàries per a recuperar-
ne la possessió.
València, 30 de novembre de 2012.– El rector. Juan Juliá Igual.Mediante la Resolución de este Rectorado, de 13 de noviembre de
2012, se abrió expediente administrativo para la recuperación de la posesión
del inmueble sito en la avenida Vicente Blasco Ibáñez, número 21,
de Valencia, con número de referencia catastral 7234709YJ277C0001AP,
cuya propiedad es de la Universitat Politècnica de València, en base a lo
establecido en el Real Decreto 2633/1985, de 20 de noviembre, sobre
traspaso a la Comunitat Valenciana de servicios de la Administración
del Estado en materia de universidades, ante la situación de ocupación
por la fuerza del mismo sin título jurídico para ello por un colectivo de
personas desde el día 12 de noviembre de 2012 y sin que se haya procedido
a su desalojo voluntariamente por las mismas.
Teniendo en consideración que el inmueble conforme a un estudio
encargado por la Universitat presenta graves daños estructurales que
pueden suponer riesgos para las personas que aconsejan su clausura
como había sido acordado por la Universitat.
Teniendo en consideración que el artículo 23 de la Ley 14/2003, de
10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, de aplicación
a esta Universitat en virtud del artículo 6 de la Ley 4/2007, de 9 de
febrero, de la Generalitat, de Coordinación del Sistema Universitario
Valenciano, habilita la posibilidad de recuperación por sí misma de la
posesión dentro del plazo de un año a contar desde el día siguiente a la
fecha en que se hubiera producido la usurpación.
Teniendo en consideración el procedimiento establecido en el artículo
56 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, de aplicación supletoria a la Universitat.
Teniendo en consideración que no ha sido posible una identificación
concreta de personas o colectivo alguno que hayan sido promotores de
la usurpación del bien, la notificación del requerimiento para el desalojo
debe realizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común mediante
edictos.
Por todo ello, este rectorado, en uso de las atribuciones que le
vienen conferidas por el artículo 35 de los Estatutos de la Universitat
Politècnica de València, aprobados por el Decreto 182/2011, de 25 de
noviembre, del Consell, acuerda:
Primero
Requerir a los ocupantes del inmueble sito en la avenida Vicente
Blasco Ibáñez, número 21 de Valencia, con número de referencia
catastral 7234709YJ277C0001AP, cuya propiedad es de la Universitat
Politècnica de València, para que procedan al desalojo del mismo a la
mayor brevedad posible.
Segundo
Conceder un plazo de ocho días a contar desde el mismo día de
publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana para que se efectúen alegaciones en el presente procedimiento
por parte de los ocupantes del edificio, indicándoles que
si transcurrido este plazo no se produce el desalojo, por parte de la
Universitat Politècnica de València se adoptarán cuantas medidas sean
precisas para la recuperación de la posesión.
Valencia, 30 de noviembre de 2012.– El rector: Juan Juliá Igual.

dilluns, 3 de desembre de 2012

Article en la cartelera TúriaJORNADA DE DEBATS I PROPOSTES DE CARA A LA REDACCIÓ D´UN PROJECTE DE CENTRE SOCIAL PER A CALAVAGA

DIVENDRES DIA 7 DE DESEMBRE de 2012.

Des de les 10 hores, s´enceta una jornada de debat, reflexió i propostes sobre què volem que siga Ca La Vaga.

Emplacem a tota la gent interessada a participar en esta jornada de treball.

Tenim uns punts sobre els quals treballar , que ja van sorgir de la reunió que tinguerem dilluns dia 3 de desembre.
En aquesta reunió vam subratllar la importància que un projecte sòlid, i farcit de conceptes i idees positives, té per al futur d´aquesta vella facultat abandonada, i ara alliberada i en procés de recuperació.

Són els següents:

  1. Anàlisis i diagnòstic de l´entorn de Ca La Vaga.
  2. Principis que han de regir el projecte. Objectius.
  3. Sistemes de gestió. Tecnologies de la informació.
Recordem que tenim una kafeteria en marxa autogestionada que podem fer servir durant la jornada.


Podríem preparar menjar ( esmorzar, dinar, etc..) entre i per als participants.

La gent que vullga participar que avise, si és possible, enviant un mail a calavaga@gmail.com.

Abans de la jornada del divendres, estaria molt bé que tots portarem feina feta a casa sobre els punts abans citats. Ens hem de documentar, hem de reflexionar.


Calendari d´activitats de desembre


 CINEFÒRUM

El cinefòrum tindrà la temàtica de centres socials autogestionats i moviments d´okupació com a tema central.

A tornallom

A tornallom mostra l'estil de vida dels habitants de la Punta, una zona d'alqueries de València que va ser desallotjada per l'ampliació del Port: el documental repassa la lluita -legal, física i emocional- del seu veïnat (xicotets propietaris junt amb jóvens del moviment okupa) per evitar l'enderrocament programat -i, suposadament, al·legal- des de la dècada dels 90 fins l'any 2003, durant el qual van ser tombades les últimes cases.
La pel·lícula inclou imatges de manifestacions, accions de protesta, concerts en recolzament, declaracions de les autoritats (entre elles les de l'alcaldessa), opinions com la del sociòleg Josep Vicent Marqués, l'enfrontament entre executors i defensors i, finalment, els desallotjaments i els enderrocaments que suposaren la desaparició del barri i una inefectiva reubicació del veïnat.

Laboratorio 3:ocupando el vacío

Laboratorio 3. Ocupando el vacío es un documental sobre la vida , experiencia y trayectoria del Centro Social Okupado Autogestionado Laboratorio03 , en el barrio madrileño de Lavapiés.
Este documental recoge la historia del Laboratorio y especialmente en su tercer espacio, llamado Labo 3, uno de sus espacios culturales, sociales y políticos más polémicos y activos de la ciudad de Madrid.
A lo largo de su existencia, ha establecido un espació de relaciones sociales en el barrio de Lavapies, entre jóvenes que reclaman el acceso a una vivienda digna en medio de la especulación urbanística más brutal de los últimos años en el estado español, y los vecinos de un barrio que sienten que la vida cultural vuelve a tener sentido en una ciudad donde la participación viene impuesta por modelos institucionales.
El Laboratorio ha pasado por cuatro edificios del que ha sido desalojado para volver a okupar, construyendo y reconstruyendo en el espacio real un imaginario simbólico presente en las personas que viven en Lavapies contra el despotismo inmobiliario.


Cronicas euskal jai gaztetxea. Hustearen kronika 

El Euskal-Jai fue un frontón situado en el casco viejo de Pamplona. Se inauguró en 1909 y se mantuvo con una programación estable hasta 1977. En el año 1994 fue ocupado, y mantuvo una actividad como gaztetxe hasta el 2004 año en el que fue desalojado y derribado por el Ayuntamiento.
El frontón de pelota Euskal Jai fue ocupado y convertido en gaztetxe (casa de la juventud, autogestionda) en 1994 por la Asamblea de Jóvenes de Iruñea. Tras tres intentos de desalojo a lo largo de los años, es en 2004 cuando el Ayuntamiento de Iruñea asalta el Casco Viejo con policía y maquinaria y consigue desalojar el espacio tras días de resistencia desde dentro y desde fuera del edificio.